Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2023 roku – godz. 14:00

 1. Otwarcie LXXIV sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2023-2030.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2023-2025.
 10. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2022 roku wraz z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny za 2022 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2022 roku.
 12. Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka Nr 1 w Raszynie.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/648/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2023 roku w zakresie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Raszynie, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w obrębie Podolszyn Nowy.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego nieruchomości położonej w obrębie Sękocin Stary.
 16. Stanowisko Rady Gminy Raszyn w sprawie udzielenie odpowiedzi do ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 17. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 18. Sprawy różne.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 20. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl