Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXX Sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2023 roku – godz. 14:00

 1. Otwarcie LXX sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXV sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji.
 7. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji.
 8. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów obręb Sękocin Stary jako działka nr 351, o pow. 0,0685 ha na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Falenty i Puchały w Gminie Raszyn – rejon cmentarza parafialnego.
 16. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 18. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Raszyn.
 19. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn za lata 2020-2021.
 20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/315/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Raszyn.
 21. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu dzieci do szkoły i z powrotem.
 22. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 23. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Raszyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 24. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Raszyn do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
 25. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
 26. Uchwała w sprawie deklaracji kontynuacji członkostwa Gminy Raszyn z w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn – Raszyn - Michałowice”.
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn za rok 2022.
 28. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 29. Sprawy różne.
 30. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 31. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl