Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

 Porządek obrad XCII Sesji Rady Gminy w dniu 29 lutego 2024 roku – godz. 14:00  

 1. Otwarcie XCII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/647/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Raszynie oraz nadania statutu zmienionej uchwałą LXXIV/655/2023 z dnia 25 maja 2023 roku i uchwałą nr LXXVIII/668/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 lipca 2023 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/648/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Raszynie, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zmienionej uchwałą nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 maja 2023 roku oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej uchwale.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2024.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2030.
 10. Uchwała w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.
 11. Uchwała zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2024 rok.
 12. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 13. Sprawy różne.
 14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 15. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl