Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi | Gmina Raszyn

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

W katalogach dla poszczególnych lat znajdują się analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyciągi ze sprawozdań wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zawierające informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w poszczególnych latach oraz o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.