Program Ochrony Powietrza | Gmina Raszyn

Program Ochrony Powietrza

Zakaz spalania odpadów zielonych

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych w przydomowych ogródkach

Ładna pogoda sprzyja porządkom w przydomowych ogrodach. Spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn (Uchwała Nr XXXII/258/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści itp.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze.

Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:

  • 1.Poprzez kompostowanie.
  • 2.Poprzez przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego, związanych pakietów gałęzi długości do 1m i do 20 kg wagi. Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 06:00 zgodnie z harmonogramem.
  • 3.Odpadów zielonych można pozbyć się także poprzez dostarczenie ich na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pruszkowie ul. S. Bryły 6.

Przepis art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Zgłaszanie

Organami uprawnionymi do reagowania na spalanie odpadów zielonych w przydomowych ogródkach na terenie gminy są zarówno Policja jaki i Urząd Gminy.

Sprawę do Policji najlepiej zgłaszać przez dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne rejony. Wykaz ulic nadzorowanych przez poszczególnych dzielnicowych wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie Komisariatu Policji w Raszynie:http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Komisariat-Policji-w-Raszynie.html

Sprawę spalania odpadów można również zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn - telefonicznie 22 701-79-16 w godzinach pracy (poniedziałek 8-18, wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) lub na adres poczty elektronicznej urzędu ratusz@raszyn.pl.

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Ulotka CEEB