Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych | Gmina Raszyn

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Raszyn, dnia 06 września 2021 roku

OŚGK.6150.2.2021.JB(2)

OBWIESZCZENIE
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Raszyn, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późń. zm.) informuje, o planowanych terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 436 Nadleśnictwo Chojnów Woj. Mazowieckie.

Plan polowań zbiorowych WKŁ 339 „SOKÓŁ” w sezonie 2021/2022

Lp. Rodzaj zwierzyny do pozyskania Miesiąc Data polowania Miejsce zbiórki/ godzina Prowadzący polowanie
1. Dziki, lisy, bażanty, kaczki, zające XI 14 Janczewice 8:00

Bors
Sylwester

2. Dziki, lisy, bażanty, kaczki, zające XI 28 Janczewice 8:00

Bors
Sylwester

3. Dziki, lisy, bażanty, kaczki, zające XII 5 Janczewice 8:00

Bors
Sylwester

4. Dziki, lisy, bażanty, zające XII 18 Janczewice 8:00

Bors
Sylwester

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.