Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

29 września 2022 roku (czwartek)

godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie protokołu z kontroli z Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”
  3. Wyznaczenie zespołów kontrolnych do kontroli zgodnie z planem pracy Komisji.
  4. Zakończenie posiedzenia.

20 września 2022 roku (wtorek)

godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w trybie telekonferencji

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Uchwała sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 14/6 o pow. 0,1200 ha, obręb Falenty przy ul. Falenckiej, na czas oznaczony powyżej 3 lat.
  3. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
  5. Zakończenie posiedzenia.