Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

27 maja  2022 roku (piątek)

 • godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Uwagi do trasy autobusu linii 61.
 3. Zakończenie posiedzenia. 

24 maja 2022 roku (wtorek)

 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Wypracowanie wniosku oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za rok 2021.
 4. Wyznaczenie zespołów kontrolnych zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 5. Zakończenie posiedzenia. 

23 maja 2022 roku (poniedziałek)

 • godz. 17:00  odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji.
 4. Zakończenie posiedzenia.