Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

28 luty 2024 roku (środa)

 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w Sali Konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja nt. funkcjonowania gminnego systemu powiadomień SMS.
 3. Zakończenie posiedzenia.

27 luty  2024 roku (wtorek)

 • godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Sali Konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Stanowisko Komisji w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki stanowiącej trójkąt widoczności w miejscowości Słomin.
 3. Stanowisko Komisji w sprawie odpłatnego nabycia działki przeznaczonej pod drogę wewnętrzną stanowiącej część ul. Boryny w miejscowości Dawidy Bankowe.
 4. Stanowisko Komisji w sprawie rozbudowy monitoringu w szkole podstawowej w Raszynie.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/647/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie utworzenia Żłobka Nr 1 w Raszynie oraz nadania statutu zmienionej uchwałą LXXIV/655/2023  z dnia 25 maja 2023 roku i uchwałą nr LXXVIII/668/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 lipca 2023 roku.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/648/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Raszynie, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie zmienionej uchwałą nr LXXIV/656/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 maja 2023 roku oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej uchwale.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2024.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn na lata 2024-2030.
 9. Zakończenie posiedzenia.
 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki w Sali Konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.
 3. Zakończenie posiedzenia.