Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXXII Sesji Rady Gminy w dniu 23 marca 2023 roku – godz. 14:00

 1. Otwarcie LXXII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXIX sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 8. Uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Raszyn.
 9. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2023 roku.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Raszyn w perspektywie do roku 2036” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
 12. Uchwała w sprawie określenie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIX/454/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 14. Uchwała w sprawie przekazania petycji do Wójta Gminy Raszyn.
 15. Uchwała w sprawie przekazania petycji do Wójta Gminy Raszyn.
 16. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 17. Sprawy różne.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 19. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl