Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przedłużeniu terminów ponownych wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Gmina Raszyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o przedłużeniu terminów ponownych wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o przedłużeniu terminów ponownych wyłożeń do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Wypędy”
  • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej
  • części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej
  • części terenów położonych we wsi Jaworowa w GminieRaszyn – rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I

W nawiązaniu do Obwieszczeń Wójta Gminy Raszyn z dnia 9 lutego 2022 r.:

1.Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/205/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Wypędy”, zawiadamiam o przedłużeniu terminu aktualnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Wypędy” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 25 marca 2022 r. (zamiast do dnia 17 marca 2022 r.).

Termin dyskusji pozostaje bez zmian – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedywezel.html.

2. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/206/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej, zawiadamiam o przedłużeniu terminu aktualnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 25 marca 2022 r. (zamiast do dnia 17 marca 2022 r.).

Termin dyskusji pozostaje bez zmian – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedysokolowska.html.

3. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/207/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej zawiadamiam o przedłużeniu terminu aktualnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 25 marca 2022 r. (zamiast do dnia 17 marca 2022 r.).

Termin dyskusji pozostaje bez zmian – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedyzdrojowa.html.

4. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz uchwały NrXXXIII/273/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2020 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I, zawiadamiam o przedłużeniu terminu aktualnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do dnia 25 marca 2022 r. (zamiast do dnia 17 marca 2022 r.) ,

Termin dyskusji pozostaje bez zmian – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpjaworowa.html

Projekty ww. planów miejscowych dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. (zamiast do dnia 31 marca 2022 r.). Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniom w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędnymi dokumentacjami spraw oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. (zamiast do dnia 31 marca 2022 r.). Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływań na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn
mgr inż. Andrzej Zaręba