Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn ws. konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn ws. konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 05 stycznia 2022 roku

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2022 oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2022:

 1. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

  Zadanie nr 1:
  Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie

  Zadanie nr 2:
  Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym.

  Zadanie nr 3:
  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ
  Zadanie nr 1 - do kwoty 81 000,00zł.
  Zadanie nr 2 - do kwoty 100 000,00 zł.
  Zadanie nr 3 - do kwoty 12 500,00 zł.
 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ
  Zadanie nr 1 ma być realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn.
  Zadanie nr 2 i 3 ma być realizowane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn oraz w formie wyjazdowej.
   
 4. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):
  • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)
  • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
  • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
  • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
  • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
  • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)
  • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)
  • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
  • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

  Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn.

 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 14 stycznia 2022 roku.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT
  • Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 2 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
  • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
  • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Raszyn.
 7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

  Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

  • powierzyć realizację zadania,
  • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
  • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.
 8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

  Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.
 9. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
  • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
  • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
  • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
  • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

  Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2021 poz. 1372).

 10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

  Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
 11. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.

  Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2022", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.