Raszyn, 29 października 2021 roku


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.)


Na podstawie Art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Stowarzyszenia Projekt Raszyn , dotycząca realizacji zadania pn.: „Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości – organizacja rodzinnej gry terenowej”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł zadania Kwota dofinansowania Termin realizacji
Stowarzyszenie Projekt Raszyn „Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości – organizacja rodzinnej gry terenowej” 10 000 zł Do dnia 11.12.2021 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.


Na podstawie Art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.


Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.


Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.