Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Raszyn, dnia 11.07.2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2021 Rady Gminy Raszyn w dniu 18 listopada 2021 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 142/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 08 lipca 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
III Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
3.1 Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy 15 000,00 zł „Dobra Wola” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie
3.2 Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy. 4 000,00 zł „Dobra Wola” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie