Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

Raszyn, dnia 01.02.2024 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.” przyjętego Uchwałą Nr LXXXV/703/2023 Rady Gminy Raszyn w dniu 16 listopada 2023 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 6/2024 Wójta Gminy Raszyn z dnia 09 stycznia 2024 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2024 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.1 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn. 600 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
190 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
40 000,00 zł Klub Sportowy GKS Podolszyn
1.2 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn. 60 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.3 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 90 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.4 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 70 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.5 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. 70 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.6 Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana. 35 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.7 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn. 120 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
1.8 Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn. 80 000,00 zł UKS Orlęta Raszyn
1.9 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 25 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.10 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 25 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn