Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

Raszyn, dnia 23.03.2023 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.” przyjętego Uchwałą Nr LXV/574/2022 Rady Gminy Raszyn w dniu 17 listopada 2022 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 57 /2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 23 marca 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:
 

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji
udzielona przez
Gminę Raszyn na
realizację zadania
w roku 2023
Organizacje składające oferty
I Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2.1 Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem – manewry. 25 000 zł. Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”
2.2 Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej 12 000 zł Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”