Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wynikach konkursu | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wynikach konkursu

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608 ze zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024” przyjętego Uchwałą nr LXXXVII/722/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r, komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 311/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania
w roku 2024
Organizacje składające oferty
I  
Zad. Nr 1 Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie 98.000,00 zł Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA
Zad. Nr 2 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy 20.000 zł Parafia św. Szczepana w Raszynie
0 zł Klub Sportowy Raszyn

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.