Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V | Gmina Raszyn

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V

12.2020

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

FAZA 5 - LINK DO STRONY

belka Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

W dniu 24.06.2016r. Gmina Raszyn podpisała umowę o dofinansowanie dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniających podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach. Realizacja projektu pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce.

Przedmiotowy projekt przewiduje wybudowanie 41,25 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,416 km kanalizacji deszczowej oraz podłączenie 3 622 nowych mieszkańców gminy.

Całkowity koszt projektu wynosi 39 577 367,93 zł, w tym kwota dofinansowania 20 569 338,13zł.