Wpisanie do rejestru wyborców

Więcej informacji i aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#meldunek-i-wybory

Wykaz potrzebnych dokumentów
  • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A oraz dowód osobisty (kserokopia) - składają osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały.
  • Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B wraz z załącznikami określonymi we wzorze wniosku - składają obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których zamierza uczestniczyć.
Opłaty

brak

Czas realizacji

5 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 22 701 78 32
pok. 12 (parter)