Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok

Referat podatków, opłat lokalnych i ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy Raszyn przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ww. ustawy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy. Numer rachunku opłaty za zezwolenia: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty opłaty alkoholowej, której wpłata dotyczy.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 r. – wnoszą opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2022 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Uwaga!!! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie opłaty

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2A lub pobierając załącznik.

Załącznik Rozmiar
Druk oświadczenia 157 KB
Pobierz