WAŻNE INFORMACJE

Ważne informacje

Ważne uaktualnienia w zakresie terminów na złożenie wniosków w sprawie świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Okres zakwaterowania Termin na złożenie wniosku
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy (ostatni dzień zaznaczony na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania przy złożeniu poprzedniego wniosku)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1383).

1. Wnioski o świadczenie pieniężne, o których mowa w art. 13 ust. 1 obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy posiadający numer PESEL do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. /na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania maksymalnie można zaznaczyć do dnia 30.06.2022r. licząc 120 dni od dnia przekroczenia granicy Polski po raz pierwszy przez obywatela Ukrainy od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy w dniu 24.02.2022 r./ składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

2. Wnioski o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem za okres zakwaterowania od 1 lipca 2022 r. Miesiąc liczy się od ostatniego dnia zaznaczonego na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania przy złożeniu poprzedniego wniosku.

3. Wniosek składają jednocześnie wszyscy właściciele nieruchomości (potrzebne podpisy wszystkich właścicieli lub upoważnienie) albo osoby posiadające prawo do lokalu (np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy - kopię należy załączyć do wniosku).

4. Wnioski o świadczenie pieniężne złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Aktualne pliki do pobrania poniżej:

Ważne informację o możliwości przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 120 dni:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.06.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1336) gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, tylko dla konkretnych grup osób określonych w rozporządzeniu:
„§ 4. 1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
„Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do obywateli Ukrainy:
1) posiadających:
a) zezwolenie na pobyt stały,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) zezwolenie na pobyt czasowy,
d) status uchodźcy,
e) ochronę uzupełniającą,
f) zgodę na pobyt tolerowany;
2) którzy:
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.”


Informujemy, że zgodnie z decyzją z 01.07.2022 r. Wojewody Mazowieckiego:

 • osoby, które przyjmowały uchodźców z Ukrainy nie posiadających numeru PESEL w okresie od 24 lutego do 29 kwietnia 2022 roku,
 • których wnioski zostały złożone po 30 kwietnia 2022 roku i zostały odrzucone z powodu braku numeru PESEL.

mogą ubiegać się o świadczenie za ten okres, jeśli powtórnie złożą wniosek do Urzędu Gminy do dnia 15 lipca 2022 roku.

Więcej informacji:


Świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywatela Ukrainy

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym?

Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość świadczenia

300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty

dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków

w formie papierowej

Sposób wypłaty

na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Unii Europejskiej 3

w godzinach pracy ośrodka pn 8-18, wt-śr 8-16, pt 8-14

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.


Одноразова допомога 300 злотих

Одноразова грошова допомога громадянину України

Звертаємо Вашу увагу, що міський центр соціального захисту населення приймає заявки:

Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 300 зл

Як отримати право на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом:

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща з території України у період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися на території Польщі та внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу.

Розмір пільги:

300 злотих з особи на утримання, зокрема на покриття витрат на їжу, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло

Документи:

документ, що підтверджує присвоєння номера PESEL всім членам сім'ї

Як подати заявки:

у паперовій формі

Спосіб оплати:

на рахунок у польському банку

Місце застосування:

Комунальний центр соціальної допомоги, вул. Європейський Союз 3

в час роботи центру пн 8-18, вт-ср 8-16, пт 8-14

Важливо: будь ласка, заповніть заявку латинським шрифтом.

Załącznik Rozmiar
Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe 135.33 KB
Pobierz

Świadczenie wychowawcze 500+ o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłaca ZUS.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Wnioski można składać do ZUS za pośrednictwem:

 • portalu PUE ZUS
 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko-ukraińską po 24.02.2022r.

1. Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL:

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Nie trzeba wcześniej rezerwować wizyty.
 • Wniosek jest bezpłatny
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o pesel, albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wymagane jest przedłożenie zdjęcia (załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, zgodną z art. 29 ustawy z dn. 6 sierpnia (Dz. U. 2021 poz. 816,1000 i 1978) 2010 o dowodach osobistych)
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci)
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i nr telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwienie różnych formalności przez internet (np. wniosek oświadczenie pieniężne)

2. Jak wyrobić numer Pesel dla dziecka:

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę
 • Od osób, które ukończyły 12 rok życia będą pobierane odciski palców.
 • Wymagane jest przedłożenie zdjęcia (załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, zgodną z art. 29 ustawy z dn. 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych)

Co to jest profil zaufany?

Chcesz załatwić sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki, któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. epuap, ceidg, zus, urząd skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej)


Дуже важлива інформація щодо подання заяви для отримання номерa PESEL для громадян України, кoтpi перетнули польсько-український кордон після 24.02.2022.

Як подати заявку для отримання номерa PESEL:

 • Паперова заява подається особисто. Не потрібно записуватися на прийом заздалегідь.
 • аява безкоштовнa.
 • Заяву заповнює особа, яка подає заяву для отримання номерa PESEL, або посадова особа на основі даних, поданих заявником.
 • Фотографія ( kольоровa фотографіярозміром 35 × 45 мм, відповідно до ст. 29 Закону з 6 серпня (Юридичний журнал 2021, ст. 816,1000 і 1978) 2010 пpo посвідчення особи)
 • Заява підписyємо повним прізвищем, розбірливо
 • При собі необхідно мати документ, на підставі якого ви перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дітей)
 • При подачі заяви знімають відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років та осіб, у яких зняття відбитків пальців фізично неможливe..
 • При подачі заяви варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитисянa створення надійного профілю.

Профіль полегшує виконання різноманітних формальностей через Інтернет

(наприклад, запит на грошову декларацію)

Як отримати номер PESEL для дитини:

 • Заява на дитину може бути подана одним із батьків, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично здійснює опіку над малолітньою особою.
 • У дітей старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.
 • додається kольоровa фотографія розміром 35 × 45 мм відповідно до ст. 29 Закону з 6 серпня (Юридичний журнал 2021, ст. 816,1000 і 1978) 2010 пpo посвідчення особи)

Що таке надійний профіль (profil zaufany)?

Бажаєте вирішувати офіційні питання онлайн? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, завдяки якому ви можете вирішувати певні офіційні питання онлайн, на сайтах публічного адміністрування, не виходячи з дому (наприклад, epuap, ceidg, zus, податкова та муніципальна служба повітiв, воєводств та центральнoї державнoї адміністрації)

Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy z UNHCR znajdziesz pod linkiem: https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/