Płatności za gospodarowanie odpadami

Opłaty za odbiór śmieci

Od stycznia 2021 r. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszone są bez wezwania, z dołu, za okres jednego kwartału, do ostatniego dnia kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn lub w kasie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn.

Terminy wnoszenia opłat (Urząd Gminy Raszyn nie wystawia rachunków, faktur oraz wezwań):

I rata – do końca marca (opłata za miesiące styczeń, luty i marzec)
II rata – do końca czerwca (opłata za miesiące kwiecień, maj i czerwiec
III rata – do końca września (opłata za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień)
IV rata – do końca grudnia (opłata za miesiące październik, listopad i grudzień)

Deklarowaną kwotę należy wpłacać z dołu co kwartałc na indywidualny numer konta bankowego, w placówkach pocztowych, w placówkach banku lub w kasie Urzędu.

DANE ODBIORCY W PRZELEWIE
GMINA RASZYN
Ul. SZKOLNA 2A
05-090 RASZYN

TYTUŁ PRZELEWU
„Opłata za odpady, (podać okres którego dotyczy i adres nieruchomości)”
Np. Opłata za odpady, rata I, 2020r, ul, Szkolna 2a Raszyn

Od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 33,00 zł miesięcznie za mieszkańca nieruchomości jednorodzinnej i 30,00 zł miesięcznie za mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny naliczana będzie opłata w wysokości 73 zł miesięcznie za mieszkańca.

Zwalnia się, w wymiarze 50%, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 4,30 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca miesięcznie.

Do opłat za wcześniejszy okres od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nadal stosuje się stawki w wysokości 27,50 zł od osoby za odpady segregowane za miesiąc.

W 2022 r. stawki opłaty, terminy wnoszenia opłat, a także indywidualne numery rachunków bankowych pozostają bez zmian w stosunku do 2021 roku.