Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.  poz. 40), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023” przyjętego Uchwałą nr LXIX/595/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2022 r, komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 29/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania
w roku 2023
Organizacje składające oferty
I  
Zad.
Nr 1
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy 12.500,00 zł Parafia Św. Szczepana
w Raszynie

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.