Ogłoszenie konkursu ofert - Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023”:

1) Zadania będące przedmiotem konkursu ofert
Zadanie nr 1: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy

2) WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ 
Zadanie nr 1 - do kwoty 20 000,00 zł. 

3) TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ 
Zadanie nr 1 ma być realizowane w okresie od stycznia 2023 roku do marca 2023 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn oraz w formie wyjazdowej.

4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie): 
    • Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów) 
    • Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów) 
    • Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów) 
    • Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów) 
    • Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów) 
    • Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów) 
    • Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów) 
    • Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów) 
    • Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów) 
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn. 

5) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać  na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 2 lutego 2023 roku. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6) TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT;

    • Wybór oferty na wykonanie zadań dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. 
    • Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia. 
    • Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie Wójt Gminy Raszyn. 

7) SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 
Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może: 
    • powierzyć realizację zadania,
    • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
    • podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

8) POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS
Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.

9) WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 
    • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
    • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
    • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
    • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2022 poz. 1608).

10) INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT;
Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

11) SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.
Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – wypoczynek zimowy 2023", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.