Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Gmina Raszyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Raszyn, dnia 27 kwietnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE   
Wójta Gminy Raszyn  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Karmelowej
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej

1. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXIX/342/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 kwietnia 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Karmelowej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Karmelowej, obejmującego obszar planu w obrębie Łady, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północne granice działek nr ew.: 128/6 i 129/6;
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 129/6;
3) od południa - południowe granice działek nr ew.: 129/6 i 128/6;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 128/6.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja do 10 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 16 maja 2022 r. o godzinie 16.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpladykarmelowa.html


2. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XLI/350/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II, obejmującego dwa obszary planu w obrębie Łady, którego granice wyznaczają:
    1) dla obszaru nr 1:
    a) od północy – odcinek łączący zachodnią granicę działki nr ew. 146/5 ze wschodnią granicą działki nr ew. 155/1, a następnie północna granica działki nr ew. 156/6; 
    b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 156/6, a następnie wschodnia granica działki nr ew. 156/7 na długości 12m;
    c) od południa - odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 156/7 z zachodnią granicą działki nr ew. 146/6.;
    d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 146/6 i 146/5 na łącznej długości 54m.
    2) dla obszaru nr 2:
    a) od północy - odcinek łączący zachodnią granicę działki nr ew. 146/6 ze wschodnią granicą działki nr ew. 156/7;
    b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 156/7 na długości 12m, a następnie  granica działki nr ew. 156/8;
    c) od południa - południowa granica działki nr ew. 156/8, następnie odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 155/3 z zachodnią granicą działki nr ew. 154/5, a dalej południowe granice działek nr ew. 152/15 i 146/14;
    d) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 146/14, a następnie zachodnia granica działki nr ew. 146/6 na długości 12m.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja do 10 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 16 maja 2022 r. o godzinie 17.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpladybakaliowaII.html

3. Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XLIV/372/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, którego granice odpowiadają granicom terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MNU, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja do 10 czerwca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Przedmiotem zmiany planu będzie sprostowanie omyłki pisarskiej dot. numeracji oznaczenia literowego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonych symbolem MNU.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 15.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/zmmpzfalentynowe.html

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniom w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.                                                                      

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Raszyna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz art.9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi go organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.                                                                                                                     

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
Katarzyna Dombska