Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 - 2025" | Gmina Raszyn

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 - 2025"

 05 listopada 2020

Raszyn, dnia 4 listopada 2020r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 181/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 2.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”.

Wójt Gminy Raszyn

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Raszyn dotyczące projektu uchwały w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 16.11.2020r. do dnia 27.11.2020r.

Wszelkie opinie, propozycje, uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu można składać z wykorzystaniem formularza, pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@raszyn.pl (w tytule e-mail proszę wpisać „Konsultacje – Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”, opatrzonego podpisem elektronicznym.

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 27.11.2020r. nie będą rozpatrywane.

Wyniki konsultacji udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Beata Adamiak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, tel. (22) 720 12 55 lub 797 00 99 62, e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający czynne prawo wyborcze.

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszenia opinii/propozycji/uwag,
  2. Projekt Uchwały w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”,
  3. Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 02.11.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn na lata 2021 – 2025”.

 

Załącznik Rozmiar
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 230.5 KB
Pobierz
uzasadnienie uchwały 20.6 KB
Pobierz
Uchwała PPPwR 28.5 KB
Pobierz
załącznik do Programu 2021-2025 72.5 KB
Pobierz
uzasadnienie uchwały 71.5 KB
Pobierz