Zebranie Mieszkańców Sołectwa Słomin - 20 września 2022 roku (wtorek) godzina 19:00 | Gmina Raszyn

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Słomin - 20 września 2022 roku (wtorek) godzina 19:00

FUNDUSZ SOŁECKI
2023
SŁOMIN

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

 W ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 Sołectwo SŁOMIN dysponuje kwotą:

43 865,98 PLN

W związku z faktem, że fundusz sołecki to jedyne środki na jakie Mieszkańcy mają realny wpływ zapraszam do zgłaszania swoich propozycji co do ich przeznaczenia.

 

Tryb i zasady konsultacji:

  1. Propozycje przeznaczenia środków można składać :
  1. pisemnie do Sołtysa lub Członków Rady Sołeckiej,
  2. mailowo na adres: joannaadamczyk2@wp.pl
  1. Nieprzekraczalny termin składania propozycji upływa 12 września 2022.
  2. Po zebraniu wszystkich propozycji Sołtys i Rada Sołecka przystąpią do analizy złożonych sugestii pod kątem zgodności przeznaczenia środków z przepisami prawa oraz możliwości ich realizacji.
  3. W oparciu o złożone przez Mieszkańców propozycje Sołtys i Rada Sołecka przygotują kompleksowy wniosek dotyczący przeznaczenia funduszu sołeckiego.
  4. 20 września 2022 r. godzina 19. odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE, w świetlicy szkoły podstawowej ul. Wierzbowa, na którym zostanie uchwalony wniosek dot. przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 2023.

Zapraszam i zachęcam do czynnego udziału w konsultacjach oraz aktywnego zgłaszania inicjatyw i propozycji.

 

JOANNA ADAMCZYK

        SOŁTYS

Tel: 502 122 600

Procedury dot. wykorzystania funduszu sołeckiego oraz tryb zgłaszania i uchwalania wniosków reguluje
Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim