Stypendia sportowe | Gmina Raszyn

Stypendia sportowe

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania  stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo­wym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, stanowiącym załącznik do Uchwały nr  III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 roku, prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie stypendium sportowego wraz z kompletnymi załącznikami należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września b.r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wymaganych regulaminem wyników sportowych uprawniających do otrzymania stypendium. 

W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny stypendysty powinien podać swoje dane do umowy stypendialnej.

Uchwała nr  III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 roku:

http://www.bip.raszyn.pl/?a=5616