Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Raszyn, 3 listopada 2022 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.)

Na podstawie Art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Stowarzyszenia Projekt Raszyn , dotycząca realizacji zadania pn.: „Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości – organizacja rodzinnej gry terenowej”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa
wnioskodawcy
Tytuł zadania Kwota
dofinansowania
Termin realizacji
Stowarzyszenie Projekt Raszyn „Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej” 10 000,00 zł Do dnia
5.12.2022 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą. 

Załącznik Rozmiar
oferta Projekt Raszyn.pdf 258.08 KB
Pobierz