Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2022 r. | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2022 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2021 Rady Gminy Raszyn w dniu 18 listopada 2021 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 14/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 18 stycznia 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.1 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
475 000 zł

Klub Sportowy Raszyn
  Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
150 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
  Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.
25 000 zł
Klub Sportowy GKS Podolszyn
1.2 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

35 000 zł


Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
1.3 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.
70 000 zł.

Klub Sportowy Raszyn
1.4 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

45 000 zł


Klub Sportowy Raszyn
1.5 Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn. 60 000 zł. Klub Sportowy Raszyn
1.6 Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana. 30 000 zł Klub Sportowy
Raszyn
1.7 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.
100 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
1.8 Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn.
30 000 zł

UKS Orlęta Raszyn
  Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn. 10 000 zł Klub Sportowy Raszyn
1.9 Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.
20 000 zł

Klub Sportowy Raszyn