Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Raszyn, dnia 29.06.2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
O wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2021 Rady Gminy Raszyn w dniu 18 listopada 2021 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 107/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 03 czerwca 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
I Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.08 Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn. 15 000,00 zł UKS Orlęta Raszyn
5 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
1.10 Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn. 15 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn