Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956 ze zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminie Raszyn na rok 2022" przyjętego uchwałą Nr LIV/472/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2022 roku., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 131 /2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
I      
Zad. Nr 1 Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym. - Nie wpłynęła żadna oferta
Zad. Nr 2 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna. 12.500,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Raszynie
0,00 zł Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Raszyn
Zad. Nr 3 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie. 14.994,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu
Zad. Nr 4 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin. 10.000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Świętej Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.