Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert realizacji wykonania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert realizacji wykonania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn
o otwartym konkursie ofert realizacji wykonania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

I Rodzaj zadania.

1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu:

Zadanie nr 1.1
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Transportu i przejazdów,
 3. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 4. Trenerów i instruktorów,
 5. Napojów, art. medycznych,
 6. Obsługi sędziowskiej, spikerskiej, medycznej zawodów,
 7. Rejestracji drużyn,
 8. Ochrony zawodów.

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 760 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 650 000zł.

Zadanie nr 1.2
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 50 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 35 000 zł.

Zadanie nr 1.3 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 80 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 70 000 zł.

Zadanie nr 1.4 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 60 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 45 000 zł.

Zadanie nr 1.5 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja Biegu Raszyńskiego na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Obsługi sędziowskiej imprezy,
 2. Obsługi medycznej zawodników,
 3. Ubezpieczenia uczestników biegu,
 4. Obsługi spikerskiej biegu,
 5. Nagród dla zawodników,
 6. Napojów dla zawodników,
 7. Materiałów reklamowych i promocyjnych,
 8. Wynajmu nagłośnienia i wyposażenia,
 9. Zabezpieczenia imprezy,
 10. Organizacji imprezy,
 11. Sprzątania po imprezie.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 60 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 60 000 zł.

Zadanie nr 1.6 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Obsługi sędziowskiej imprezy,
 2. Obsługi medycznej zawodników,
 3. Ubezpieczenia uczestników zawodów,
 4. Obsługi spikerskiej,
 5. Nagród dla zawodników,
 6. Napojów dla zawodników,
 7. Materiałów reklamowych i promocyjnych,
 8. Wynajmu nagłośnienia i wyposażenia,
 9. Zabezpieczenia imprezy,
 10. Organizacji imprezy,
 11. Sprzątania po imprezie.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 30 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 30 000 zł.

Zadanie nr 1.7 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: pływanie – w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21 na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 100 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 100 000 zł.

Zadanie nr 1.8
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 2. Trenerów i instruktorów,
 3. Wynajmu obiektów.

Wysokość środków przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 70 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 60 000zł.

Zadanie nr 1.9 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: trójbój siłowy – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 20 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 20 000 zł.

Zadanie nr 1.10 
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 20 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 15 000 zł.

Zadanie nr 1.11
Działania na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu: Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: tenis – w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników na terenie Gminy Raszyn.

Dotacja będzie przyznawana w szczególności na pokrycie kosztów:

 1. Rejestracji zawodników,
 2. Badań lekarskich,
 3. Transportu i przejazdów,
 4. Wyposażenia sekcji dla potrzeb realizacji zadania,
 5. Koszty trenerów i instruktorów.

Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadania w 2023 r. – 30 000 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budżetu Gminy na realizację zadania w 2022 r. – 0 zł.

Na realizację zadań Rada Gminy przeznaczy środki, które określi uchwała budżetowa Gminy na rok 2023. Po przyjęciu uchwały budżetowej, podana planowana wysokość środków finansowych na realizację zadań merytorycznych może ulec zmianie. 
W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań objętych niniejszym konkursem.
Podane kwoty na realizację zadań merytorycznych mogą ulec zmianie, w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, lub jeśli zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Raszyn w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu – wówczas założone oferty zostaną oddalone.
Na koszty obsługi zadania, zgodnie z § 15 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) na rok 2023” przeznaczone może być do 7 % wysokości kosztów zadania.

Każda oferta może dotyczyć wyłącznie jednego zadania.

II. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  roku   o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.),
 2. Dotację na wsparcie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze przez komisję konkursową i uzyskają akceptację Wójta Gminy Raszyn.
 3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 („Rodzaj zadania") zleconych w formie wspierania tych zadań.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulują umowy zawarte pomiędzy Gminą Raszyn a podmiotami, których oferty przyjęte zostaną do realizacji.

III. Termin i warunki realizacji zadania

Zadania muszą być zrealizowane w okresie: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a pok. 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2023 roku, w godzinach pracy Urzędu Gminy. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 2. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).
 3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nadesłane w inny sposób niż wskazany w ust. 5 (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub podpisane przez osoby nieuprawnione, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu podmiotu, nazwy zadania określonego w konkursie oraz opatrzona klauzulą „nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem, opatrzona aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  2. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz – oferta podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,
  3. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia,
  4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działających krócej, sprawozdanie za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
  5. oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działań przez organizację w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).

V. Kryteria wyboru ofert

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn.
 2. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
  1. terminowość złożenia oferty i jej prawidłowość oraz kompletność co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji;
  2. ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę, w szczególności:
   • - liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,
   • - doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach,
   • - możliwość zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy planowanych kosztach,
  3. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania w tym:
   • - wysokość udziału środków własnych,
   • - wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
   • - strukturę wydatków,
  4. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  5. zgodność oferty z celami konkursu,
  6. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  7. w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne – rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

VI. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty

 1. Oferty złożone w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn będą przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Raszyn.
 2. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży propozycje do wyboru ofert Wójtowi Gminy Raszyn.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do wiadomości publicznej (na stronie internetowej Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy).
 4. Umowy z organizacjami, których oferty zostaną przyjęte do realizacji zostaną podpisane w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, w Referacie Kadr i Zarządzania, pok. 213 (II piętro) tel. 701-78-81, e-mail: dchmielewski@raszyn.pl.