Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych realizowanych w wykonaniu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023” | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych realizowanych w wykonaniu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023”

Ogłoszenie konkursu ofert

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2023”:

 1. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

  Zadanie nr 1:
  Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie
   
 2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ

  Zadanie nr 1 - do kwoty 98 000,00 zł.
   
 3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

  Zadanie nr 1 ma być realizowane w okresie od  1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn.
   
 4. KRYTERIA OCENY OFERT

  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie):
  Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów)
  Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów)
  Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów)
  Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów)
  O
  siągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów)
  Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów)
  Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów)
  Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów)
  Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów)

  Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn.
   
 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Oferty należy składać  na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 13 stycznia 2023 roku.
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   
 6. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT;

  Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 2 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

  Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia.
  Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Raszyn.
   
 7. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

  Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
  powierzyć realizację zadania,
  zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
  p
  odtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.
   
 8. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

  Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.
   
 9. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

  • aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
  • oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
  • oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
  • oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

  Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2022 poz. 1608).
   
 10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT;

  Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
   
 11. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.

  Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne 2023", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.