OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2022” przyjętego Uchwałą nr L/443/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2022” przyjętego Uchwałą nr L/442/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 16 grudnia 2021 r.., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 12 /2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadaniaw roku 2022 Organizacje składające oferty
I  
Zad. Nr 1 Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie

81.000,00 zł

Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA
Zad. Nr 2 Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym. 60.000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
10.000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn
15.000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Raszyn
Zad. Nr 3 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy. 12.500,00 zł Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Raszynie

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.