Rejestracja zgonu | Gmina Raszyn

Rejestracja zgonu

Kto dokonuje zgłoszenia zgonu

Osoba będąca najbliższą rodziną osoby zmarłej (osoba ta jest równocześnie uprawniona do pochówku) tj.:

  • małżonek
  • krewni zstępni (np. dziecko)
  • krewni wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (np. brat)
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (np. teść, teściowa)

Osoby te mogą dokonać zgłoszenia zgonu również przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną, zgodnie z regułami określonymi w art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Gdzie należy zgłosić zgon

Zgon zgłasza się kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon przedkładając kartę zgonu (jest to dokument medyczny potwierdzający zgon który otrzymuje osoba uprawniona do pochówku).

Termin na zgłoszenie

Zgon osoby należy zgłosić w terminie:

  • 3 dni od sporządzenia karty zgonu
  • 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej

Rejestracja zgonu

Akt zgonu sporządzany jest na podstawie: karty zgonu i protokołu dokumentującego zgłoszenie zgonu podpisanego przez osobę zgłaszającą zgon i kierownika urzędu stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Dopiero zarejestrowanie zgonu umożliwia pochówek osoby zmarłej.

Ważne! Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie może sporządzić z przyczyn technicznych aktu zgonu, wystarczy jak potwierdzi na karcie zgonu sam fakt zgłoszenia zgonu. Umożliwi to pochówek osoby zmarłej.

Po sporządzeniu aktu zgonu w takiej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego wyda z urzędu dwa odpisy skrócone aktu zgonu: jeden z nich należy przedłożyć administracji cmentarza.

UWAGA! Zgłoszenie zgonu w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego

Zarejestrowanie zgonu przez kierownika urzędu stanu cywilnego w rejestrach państwowych spowoduje unieważnienie dowodu osobistego osoby zmarłej.

W sytuacjach nagłych zgonów w dni wolne od pracy USC, istnieje możliwość uzyskania informacji. Kontakt telefoniczny z kierownikiem USC: 508 058 477 (telefon prywatny).

Miejsce wykonania usługi

Urząd Stanu Cywilnego

pok. 1 (parter)
tel. 22 701 77 79

Opłaty

Brak

Czas realizacji

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Raszynie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Załącznik Rozmiar
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu PDF 60.06 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu EDYTOWALNY 71.34 KB
Pobierz