Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców | Gmina Raszyn

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Wykaz potrzebnych dokumentów
 •  Zgłoszenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców (pisemnie lub ustnie do protokołu).
Opłaty

brak

Czas realizacji

3 dni od daty złożenia reklamacji

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację może wnieść skargę za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi
 • Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Delegaturze Urzędu Gminy Raszyn.
 • Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze dzielnicy.
Miejsce wykonania usługi

Referat Spraw Obywatelskich

tel. 22 701 78 32
pok. 12 (parter)