Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024” | Gmina Raszyn

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”

27 listopada 2020

Raszyn, dnia 26 listopada 2020r.

OŚGK.0006.6.2020.BL(7)

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

W dniach od 13.10.2020 r. do 13.11.2020 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Raszyn w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024” prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn oraz Zarządzenia Nr 156/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28.09.2020r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”.

Konsultacje miały na celu przedstawienie mieszkańcom Gminy Raszyn w/w projektu uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Raszyn z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do w/w Zarządzenia na temat w/w projektu uchwały.

Konsultacje społeczne obejmowały teren całej Gminy Raszyn.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn – Tablica ogłoszeń, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

W obwieszczeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy gminy posiadający w dniu przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze.

Dodatkowo, informację o przeprowadzanych konsultacjach umieszczono w prasie samorządowej Gminy Raszyn Kurier Raszyński Nr 114/2020.

Konsultacje poprzedzone zostały akcją informacyjną prowadzoną w dniach od 05 października 2020r. do dnia 12 października 2020r. poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn, na stronie internetowej Gminy Raszyn a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Raszyn. Dodatkowo wiadomość o przeprowadzanych konsultacjach wysłano za pomocą systemu SMS do mieszkańców Gminy Raszyn w dniu 06października 2020r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie formularza skierowanego do mieszkańców Gminy w celu wyrażenia swojej opinii/propozycji/uwag do w/w projektu uchwały.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

Projekt uchwały oraz treść formularza zgłoszenia opinii/propozycji/uwag został opublikowany na stronie internetowej Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. Formularze dostępne były w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn.

Wszelkie opinie, propozycje, uwagi i wnioski zgłoszone pisemnie na w/w formularzu dotyczące przedmiotowego projektu można było składać :

- w wersji papierowej do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. 15 ( parter) , w godzinach pracy urzędu.

- pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@raszyn.pl, opatrzone podpisem elektronicznym.

Wynik konsultacji:

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych, tj. do dnia 13.11.2020r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@raszyn.pl wpłynął 1 formularz z uwagami. Formularz został uznany za nieważny z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych konsultacji (brak podpisu elektronicznego na formularzu).

Stosownie do § 14 ust.3 i ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn „Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Wynik konsultacji Wójt Gminy Raszyn przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy Raszyn”.

Zgodnie z § 10 przytoczonej powyżej uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia17 sierpnia 2011r. konsultacje uważa się za ważne.