Informacja dla rolników dotycząca zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023r. | Gmina Raszyn

Informacja dla rolników dotycząca zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023r.

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Wniosek może złożyć również dzierżawca. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, zaś pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Limity obowiązujące w 2023 roku stanowią sumę:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

          W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu    do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Faktura uproszczoną czyli paragon z NIP powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

WYPŁATA

Zwrot podatku nastąpi w 2023 roku w ustawowych terminach:

Do dnia 1-30 kwietnia 2023r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
Do dnia 1-31 października 2023r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pieniądze będą wypłacane na numer konta podany we wniosku.

Druki wniosku oraz innych załączników można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Raszynie (pok. 5) lub na stronie internetowej Urzędu ww.raszyn.pl.