Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 | Gmina Raszyn

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030

Strategia

Raszyn, 5 sierpnia 2022 r.

WSTĘP:

W celu zagwarantowania udziału społeczeństwa w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, zgodnie z Uchwałą Gminy Raszyn                                         nr LVI/493/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.  w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 oraz zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
Konsultacje społeczne umożliwiły interesariuszom przedstawienie uwag, opinii i propozycji, sugestii oraz zmian zapisów do dokumentu strategicznego. 
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przedstawiono projekt Strategii Rozwoju Gminy Raszyn, którego celem jest:

  • wyznaczenie wizji i misji rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030
  • wyznaczenie celów strategicznych oraz operacyjnych dla rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030
  • wyznaczenie zadań priorytetowych do realizacji w okresie 2022 - 2030

BADANIE OPINII LOKALNYCH LIDERÓW:

Konsultacje społeczne poprzedziło badanie opinii lokalnych liderów. Formularz badania składał się z dwóch tabel: tabela nr. 1 – analiza SWOT dla Gminy Raszyn z uwzględnieniem słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń  oraz tabela nr. 2 – drzewo celów Strategii Rozwoju Gminy Raszyn, gdzie wskazanym celem strategicznym horyzontalnym jest dynamiczny rozwój Gminy Raszyn z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz określone cele strategiczne ze wskazaniem celów operacyjnych.
Badanie opinii lokalnych liderów zakończone zostało z dniem 1 grudnia 2021 r.
Łącznie wpłynęło zwrotnie drogą mailową 18 poprawnie wypełnionych formularzy w ramach badania opinii lokalnych liderów.

KONSULTACJE SPOŁECZNE:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Raszyn w ramach prowadzonych konsultacji społecznych został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie bip.raszyn.pl, raz z projektem strategii załączony został formularz uwag. Konsultacje społeczne były prowadzone przez 35 dni, tj. w dniach 01.06.2022 r. – 05.07.2022 r.
Łącznie wpłynęło zwrotnie drogą mailową 9 poprawnie wypełnionych formularzy uwag w ramach prowadzonych konsultacji społecznych.
Jednocześnie projekt Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 w ramach konsultacji został wysłany do gmin wchodzących w skład powiatu pruszkowskiego tj. gminy Michałowice, Nadarzyn, Pruszków, Piastów, Brwinów oraz do sąsiadujących samorządów tj. gminy Lesznowola, dzielnicy Ursynów miasta stołecznego Warszawa i dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawa.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 został także przekazany celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Mazowieckiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY:

Wraz z poprzedzającym konsultacje społeczne badaniem opinii lokalnych liderów zaproponowaliśmy wszystkim interesariuszom dodatkowo otwarty panel dyskusyjny na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn, który odbył się w dniu 3 sierpnia 2022 r.  w godzinach 15:00 – 18:00 w budynku Austerii. Spotkanie skierowane było do wszystkich grup interesariuszy tj. mieszkańców Gminy Raszyn, pracowników Urzędu Gminy Raszyn, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, radnych i sołtysów Gminy Raszyn, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia lokalnego biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w procesie budowy Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
W spotkaniu uczestniczyła grupa 24 osób.
Otwarty panel dyskusyjny odbył się w następujący sposób: prezentacja projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 wraz misją i wizją, omówienie wyników badania opinii lokalnych liderów, omówienie wyników konsultacji społecznych, identyfikacja celów i kierunków rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 w podziale na kluczowe obszary problematyczne, analiza strategicznego celu horyzontalnego oraz założonych celów strategicznych, otwarta dyskusja uczestników spotkania nt. projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.

PODSUMOWANIE:

Prowadzony proces konsultacji społecznych w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 składał się z 3 etapów:

  1. badanie opinii lokalnych liderów – analiza SWOT
  2. konsultacje społeczne – formularz uwag
  3. otwarty panel dyskusyjny

Szerokie konsultacje społeczne miały na celu określenie misji i wizji, celów i kierunków rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, wskazanie wyzwań oraz szans rozwojowych na wskazany okres, a także usprawnienie zarzadzania publicznego. 
Priorytetem efektywnej  implementacji wskazanym w projekcie ma być sprawny proces pozyskiwania środków europejskich w kolejnym okresie programowania 2021-2027.
Przedłożony projekt Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 uwzględnia rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki rozwoju na poziomie ponadgminnym oraz realizacje programów operacyjnych zawartych w strategii rozwoju kraju.

Katarzyna Klimaszewska
Pełnomocnik Wójta ds. tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030
 

Strategia

 

12.08.2022
Komunikat
Informujemy, że dnia 11 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Podstawa prawna:…
10.08.2022
Kino
Reżyseria: Wojciech Smarzowski Występują: Robert Więckiewicz, Agata Kulesza, Andrzej Chyra, Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik…
10.08.2022
Koncert
Zapraszamy Państwa na II koncert projektu "JazzState - cykl koncertów w Powiecie Pruszkowskim." Koncert jazzowy zagra kwartet w…