Obowiązkowa kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – co 2 lata | Gmina Raszyn

Obowiązkowa kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – co 2 lata

baner

Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z wagi na najnowsze zmiany ww ustawy oraz w celu koniecznej aktualizacji ewidencji, Wójt Gminy Raszyn rozpoczął prowadzenie kontroli w ww zakresie.
Jednocześnie informuję, iż w trakcie prowadzonej kontroli sprawdzane są:

  1. umowy (korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn) oraz
  2. faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych (dot. zgodności postanowień umów, z wymaganiami określonymi w regulaminie).

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące.
Częstotliwość opróżniania nieczystości ciekłych, zgromadzonych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków winna być w zgodzie z instrukcją ich eksploatacji, nie rzadziej niż raz w roku.

Gmina jest zobowiązana do kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata (zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) na podstawie opracowanego planu kontroli.

Kontrola  przeprowadzana  jest  na  podstawie  art.  9u  ustawy  o  utrzymaniu  czystości i  porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz.2519.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania mandatowego może zostać nałożona grzywna w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 701-79-18
 

01.06.2023
Komunikat
Wójt Gminy Raszyn ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Więcej…
26.05.2023
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 143/2023