provigil online tramadol 50mg xanax without prescription klonopin prescription provigil prescription tramadol rx buy carisoprodol buy xanax phentermine prescription ambien without prescription soma prescription phentermine no prescription buy tramadol 50mg buy xanax bars buy zolpidem tartrate buy valium modafinil no prescription valium no prescription xanax no prescription phentermine online buy phentermine online buy tramadol online modafinil no prescription

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy
w dniu 23 kwietnia 2015 roku, godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Raszyn w roku 2014.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Raszyn w 2014 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Raszynie za rok 2014.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie zawarcia przez Gminę Raszyn umowy użytkowania części nieruchomości położonej w Gminie Raszyn obręb Falenty oznaczonej jako działka 6/12 o pow. 4.100 m2, oraz budynku w celu prowadzenia publicznego przedszkola w Falentach.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2015.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2024.
 10. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 11. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 15. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję