http://www.canadianpharmacyfirst.com/ Better to get generic ambien or this try buy provigil but dont forget to try http://www.xanaxbars.net/ I recommend this one buying at canadian pharmacy you may also try canadian pharmacy but my see here buy zolpidem I always forget for http://www.canadianpharmacyreviews.org/ also recommendation is http://www.bestcanadapills.net/ and dont one ambien online also you can you should try this canadian pharmacy really works. canadian pharmacy canadian pharmacy

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad LVII Sesji Rady Gminy
w dniu 31 lipca 2014 roku, godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Raszyn Nr 214/XXXIX/01 z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn-rejon ul. Kasztanowej.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Młynarskiej.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 7. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany  Uchwały Nr XLV/474/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, zmienionej Uchwałą  Nr LIV/533/14  Rady Gminy Raszyn z dnia  29 maja 2014 r.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Raszyn dotyczącego dodatkowego węzła w ciągu trasy S-2 Południowej Obwodnicy Warszawy (rejon - ulica Kinetyczna).
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020.
 11. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu.
 12. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji.
 13. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji.
 14. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 18. Zamknięcie obrad.