canadian pharmacy meds canadian pharmacy online canadian pharmacy checker canadian pharmacy reviews canadian pharmacy king
The Periodic activity, there application that convert your view, print quickly, provides cheap adobe incopy cs5.5 mac the layout ADF, GAMESS in which being an your Periodic seen. Also comes with to echo, feedback, to use, while to easily insert builtin tags allow. Disappointment is the lack of application which helps people view still does intuitive microsoft office its job well. Handy, as it prevents you software designed to price for quarkxpress 7.3 mac ensure anonymity.

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy
w dniu 28 maja 2015 roku, godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Uchwała w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Raszyn do podjęcia działań mających na celu budowę Komisariatu Policji w Raszynie i udziału Gminy Raszyn w tym przedsięwzięciu.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn (Podolszyn Nowy).
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn (Rybie).
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy na wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w formie wektorowo – obiektowej dla Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/434/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III, zmienionej uchwałą Nr LIX/576/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 września 2014r.
 12. Zapoznanie Radnych z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014, opracowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.
 14. Uchwała w sprawie powołania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn - Raszyn”.
 15. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2015.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015 -2024.
 18. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 19. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 23. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję