provigil online tramadol 50mg xanax without prescription klonopin prescription provigil prescription tramadol rx buy carisoprodol buy xanax phentermine prescription ambien without prescription soma prescription phentermine no prescription buy tramadol 50mg buy xanax bars buy zolpidem tartrate buy valium modafinil no prescription valium no prescription xanax no prescription phentermine online buy phentermine online buy tramadol online modafinil no prescription

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad LXII  Sesji Rady Gminy
w dniu 14 listopada 2014 roku, godz. 1000

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Raszyn.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 5. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Raszyn.
 6. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku.
 8. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2015 roku.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn (Słomin i Sękocin Las).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
 12. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015”
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2014.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 -2020.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Raszyn do rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 17. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 21. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję