http://www.canadianpharmacyfirst.com/ Better to get generic ambien or this try buy provigil but dont forget to try http://www.xanaxbars.net/ I recommend this one buying at canadian pharmacy you may also try canadian pharmacy but my see here buy zolpidem I always forget for http://www.canadianpharmacyreviews.org/ also recommendation is http://www.bestcanadapills.net/ and dont one ambien online also you can you should try this canadian pharmacy really works. canadian pharmacy canadian pharmacy

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad LX  Sesji Rady Gminy
w dniu 21 października 2014 roku, godz. 1000

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Raszyn.
 4. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Raszyn.
 5. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Raszyn.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2014.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 -2020.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013.
 10. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 11. Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn i planów miejscowych.
 12. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 17. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję