http://www.topcanadianpharmacy.org/ canadian pharmacy meds canadian pharmacy online canadian pharmacy checker canadian pharmacy reviews canadian pharmacy king

Porządek obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Raszyn

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy
w dniu 30 czerwca 2015 roku, godz. 1200

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Raszyn.
 3. Sprawozdanie z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i Zarządów Osiedli. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Sołtysa i Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.
 5. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
 6. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2015 – 2019.
  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  2. Przeprowadzenie głosowania.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn.
 9. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonej w miejscowości Dawidy Bankowe.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2016 -2020”.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część I.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn – Obszar III – część II.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 15. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn.
 16. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 17. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi.
 18. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
 20. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 21. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2015.
 22. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015 -2024.
 23. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 24. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy różne.
 27. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 28. Zamknięcie obrad.

Do pobrania materiały na sesję